emu VERA BENCH-BKのメイン写真

座面形状 / 素材:Steel

  • emu VERA BENCH-BKの写真

    カタログ表記色:Black

  • emu VERA BENCH-BKの写真

    座面形状 / 素材:Steel