PROGRAM Postino Step chairのメイン写真

素材(座面):ウォールナット突板

  • PROGRAM Postino Step chairの写真

    素材(座面):ウォールナット突板

  • PROGRAM Postino Step chairの写真

    素材(座面):ウォールナット突板

  • PROGRAM Postino Step chairの写真

    素材(座面):ウォールナット突板