KOIZUMI WISE NEX 90デスク / 105デスク / 120デスクのメイン写真

105デスク(サイズ:幅1050mm) / 素材(天板):ウォルナット突板

 • KOIZUMI WISE NEX 90デスク / 105デスク / 120デスクの写真

  90デスク(サイズ:幅900mm) / 素材(天板):ウォルナット突板

 • KOIZUMI WISE NEX 90デスク / 105デスク / 120デスクの写真

  105デスク(サイズ:幅1050mm) / 素材(天板):ウォルナット突板

 • KOIZUMI WISE NEX 90デスク / 105デスク / 120デスクの写真

  120デスク(サイズ:幅1200mm) / 素材(天板):ウォルナット突板

 • KOIZUMI WISE NEX 90デスク / 105デスク / 120デスクの写真

  コード類用配線孔(天板上)

 • KOIZUMI WISE NEX 90デスク / 105デスク / 120デスクの写真

  利用イメージ

 • KOIZUMI WISE NEX 90デスク / 105デスク / 120デスクの写真

  利用イメージ