Vitra Classic Tray - Dot Pattern reverse darkのメイン写真

幅360 × 奥行280 × 高さ20mm

  • Vitra Classic Tray - Dot Pattern reverse darkの写真

    幅460 × 奥行360 × 高さ20mm

  • Vitra Classic Tray - Dot Pattern reverse darkの写真

    幅360 × 奥行280 × 高さ20mm

  • Vitra Classic Tray - Dot Pattern reverse darkの写真