Sofa(ソファ) / HIRASHIMAのパターン

サイズ

素材

張地
本体
32件
製品番号 型番、型名、色名 サイズ 素材 重量 塗装 付属品・特徴 機能 備考 カタログ価格
- 140 幅1400 × 奥行945 × 高さ760mm
- - - - - 素材:ウォールナット無垢材
・突板、張地:カプリス、塗装:オイル仕上げ
 • ¥280,500(税込)
- 140 幅1400 × 奥行945 × 高さ760mm
- - - - - 素材:オーク無垢材
・突板、張地:カプリス、塗装:オイル仕上げ
 • ¥280,500(税込)
- 140 幅1400 × 奥行945 × 高さ760mm
- - - - - 素材:ウォールナット無垢材
・突板、張地:マゴンザ、塗装:オイル仕上げ
 • ¥315,700(税込)
- 140 幅1400 × 奥行945 × 高さ760mm
- - - - - 素材:オーク無垢材
・突板、張地:マゴンザ、塗装:オイル仕上げ
 • ¥315,700(税込)
- 140 幅1400 × 奥行945 × 高さ760mm
- - - - - 素材:ウォールナット無垢材
・突板、張地:パナマ、塗装:オイル仕上げ
 • ¥315,700(税込)
- 140 幅1400 × 奥行945 × 高さ760mm
- - - - - 素材:オーク無垢材
・突板、張地:パナマ、塗装:オイル仕上げ
 • ¥315,700(税込)
- 140 幅1400 × 奥行945 × 高さ760mm
- - - - - 素材:ウォールナット無垢材
・突板、張地:アムステルダム、塗装:オイル仕上げ
 • ¥315,700(税込)
- 140 幅1400 × 奥行945 × 高さ760mm
- - - - - 素材:オーク無垢材
・突板、張地:アムステルダム、塗装:オイル仕上げ
 • ¥315,700(税込)
- 168 幅1680 × 奥行945 × 高さ760mm
- - - - - 素材:ウォールナット無垢材
・突板、張地:カプリス、塗装:オイル仕上げ
 • ¥316,800(税込)
- 168 幅1680 × 奥行945 × 高さ760mm
- - - - - 素材:オーク無垢材
・突板、張地:カプリス、塗装:オイル仕上げ
 • ¥316,800(税込)
- 168 幅1680 × 奥行945 × 高さ760mm
- - - - - 素材:ウォールナット無垢材
・突板、張地:マゴンザ、塗装:オイル仕上げ
 • ¥347,600(税込)
- 168 幅1680 × 奥行945 × 高さ760mm
- - - - - 素材:オーク無垢材
・突板、張地:マゴンザ、塗装:オイル仕上げ
 • ¥347,600(税込)
- 168 幅1680 × 奥行945 × 高さ760mm
- - - - - 素材:ウォールナット無垢材
・突板、張地:パナマ、塗装:オイル仕上げ
 • ¥347,600(税込)
- 168 幅1680 × 奥行945 × 高さ760mm
- - - - - 素材:オーク無垢材
・突板、張地:パナマ、塗装:オイル仕上げ
 • ¥347,600(税込)
- 168 幅1680 × 奥行945 × 高さ760mm
- - - - - 素材:ウォールナット無垢材
・突板、張地:アムステルダム、塗装:オイル仕上げ
 • ¥347,600(税込)
- 168 幅1680 × 奥行945 × 高さ760mm
- - - - - 素材:オーク無垢材
・突板、張地:アムステルダム、塗装:オイル仕上げ
 • ¥347,600(税込)
- 196 幅1960 × 奥行945 × 高さ760mm
- - - - - 素材:ウォールナット無垢材
・突板、張地:カプリス、塗装:オイル仕上げ
 • ¥366,300(税込)
- 196 幅1960 × 奥行945 × 高さ760mm
- - - - - 素材:オーク無垢材
・突板、張地:カプリス、塗装:オイル仕上げ
 • ¥366,300(税込)
- 196 幅1960 × 奥行945 × 高さ760mm
- - - - - 素材:ウォールナット無垢材
・突板、張地:マゴンザ、塗装:オイル仕上げ
 • ¥405,900(税込)
- 196 幅1960 × 奥行945 × 高さ760mm
- - - - - 素材:オーク無垢材
・突板、張地:マゴンザ、塗装:オイル仕上げ
 • ¥405,900(税込)
- 196 幅1960 × 奥行945 × 高さ760mm
- - - - - 素材:ウォールナット無垢材
・突板、張地:パナマ、塗装:オイル仕上げ
 • ¥405,900(税込)
- 196 幅1960 × 奥行945 × 高さ760mm
- - - - - 素材:オーク無垢材
・突板、張地:パナマ、塗装:オイル仕上げ
 • ¥405,900(税込)
- 196 幅1960 × 奥行945 × 高さ760mm
- - - - - 素材:ウォールナット無垢材
・突板、張地:アムステルダム、塗装:オイル仕上げ
 • ¥405,900(税込)
- 196 幅1960 × 奥行945 × 高さ760mm
- - - - - 素材:オーク無垢材
・突板、張地:アムステルダム、塗装:オイル仕上げ
 • ¥405,900(税込)
- 210 幅2100 × 奥行945 × 高さ760mm
- - - - - 素材:ウォールナット無垢材
・突板、張地:カプリス、塗装:オイル仕上げ
 • ¥420,200(税込)
- 210 幅2100 × 奥行945 × 高さ760mm
- - - - - 素材:オーク無垢材
・突板、張地:カプリス、塗装:オイル仕上げ
 • ¥420,200(税込)
- 210 幅2100 × 奥行945 × 高さ760mm
- - - - - 素材:ウォールナット無垢材
・突板、張地:マゴンザ、塗装:オイル仕上げ
 • ¥458,700(税込)
- 210 幅2100 × 奥行945 × 高さ760mm
- - - - - 素材:オーク無垢材
・突板、張地:マゴンザ、塗装:オイル仕上げ
 • ¥458,700(税込)
- 210 幅2100 × 奥行945 × 高さ760mm
- - - - - 素材:ウォールナット無垢材
・突板、張地:パナマ、塗装:オイル仕上げ
 • ¥458,700(税込)
- 210 幅2100 × 奥行945 × 高さ760mm
- - - - - 素材:オーク無垢材
・突板、張地:パナマ、塗装:オイル仕上げ
 • ¥458,700(税込)